Algemene voorwaarden

Artikel 1.             Definities

 1.1.          In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
a.  consument: de Klant zijnde een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf;
b. klant: de natuurlijke of rechtspersoon die met Licht en Bericht een overeenkomst aangaat;
c. Licht met Bericht: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Licht met Bericht gevestigd aan de Bennekomseweg 55 te Heelsum, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 54278279;
d. overeenkomst: de koopovereenkomst tussen Licht met Bericht en de Klant;
e. product: de zaak die door Licht met Bericht wordt geleverd;
f. website: de website(s) die door Licht met Bericht wordt beheerd.

Artikel 2.             Identiteit van Licht met Bericht

2.1       i-Viola

handelend onder de naam: Licht met bericht

KvK-nummer: 54278279

 

Vestigingsadres:

Bennekomseweg 55

6866 DC Heelsum

 

Emailadres: info@lichtmetbericht.nl

Telefoonnummer:  0628 171 428

 Artikel 3.             Toepasselijkheid

3.1.          Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die Licht met Bericht met de Klant aangaat.

3.2.          De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Klant wordt nadrukkelijk van de hand gewezen.

3.3.          Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk of via de e-mail worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

3.4.          Indien een of meer van de bepalingen van deze algemene voorwaarden of enige andere overeenkomst met Licht met Bericht in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Licht met Bericht vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

Artikel 4.             Aanbiedingen

4.1.          Afbeeldingen, prijzen en verder door Licht met Bericht verstrekte gegevens zijn aan wijzigingen onderhevig en binden Licht met Bericht niet.

4.2.          Licht met Bericht is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten in haar offertes, mailings of op de website.

4.3.          Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt of gedurende de periode die op de website staat vermeld.

4.4.          Het assortiment dat op de website wordt aangeboden kan worden gewijzigd.

 Artikel 5.             Afbeeldingen

5.1.          Alle afbeeldingen en gegevens betreffende afmetingen, kleuren, etc. van de aangeboden producten opgenomen op de website gelden slechts bij benadering. Licht met Bericht tracht de aangeboden producten zo nauwkeurig mogelijk te omschrijven.

 Artikel 6.             Prijzen en verzendkosten

6.1.          De vermelde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten.

6.2.        De hoogte van de verzendkosten wordt apart, voorafgaand aan het moment van bestellen, aan de Klant kenbaar gemaakt.

 Artikel 7.             Totstandkoming van de overeenkomst

7.1.          De overeenkomst komt tot stand nadat de Klant:

a. de gehele bestelprocedure via de website heeft doorlopen; of

b. het aanbod en/of de offerte van Licht met Bericht schriftelijk of via de e-mail heeft aanvaard.

7.2.          Nadat de overeenkomst via de website tot stand is gekomen, stuurt Licht met Bericht de Klant via de e-mail een bevestiging dat Licht met Bericht de bestelling heeft ontvangen. In deze bevestigingse-mail zijn het bestelnummer en de overige gegevens van de bestelling van de Klant opgenomen.

7.3.          De bestelling kan pas via de website geplaatst worden nadat de Klant heeft aangeklikt dat hij akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.

 Artikel 8.             Personaliseren van het product

8.1.        Licht met Bericht is niet verantwoordelijk voor het door de Klant verkeerd opgeven van teksten, afbeeldingen, foto’s of logo’s die op bestelde producten gedrukt dienen te worden. De Klant dient zelf te controleren of deze teksten, afbeeldingen, foto’s of logo’s correct zijn.

8.2.        Het is de Klant niet toegestaan Licht met Bericht de opdracht te verlenen tot het drukken van teksten en/of afbeeldingen op de producten die van racistische, seksuele of discriminerende aard zijn of teksten die anderzijds in strijd zijn met de wet en/of goede zeden.

8.3.        Het is de Klant niet toegestaan Licht met Bericht een opdracht te geven tot het vervaardigen van producten die inbreuk maken op rechten van derden, zoals, maar zeker niet beperkt tot, de merkrechten, auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten van derden. Indien Licht met Bericht constateert of een vermoeden heeft dat de door de Klant geplaatste bestelling in strijd is met deze rechten van derden, dan heeft Licht met Bericht het recht de bestelling te annuleren.

8.4.        De Klant is zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de teksten en/of afbeeldingen die op het product gedrukt dienen te worden. Licht met Bericht is niet verplicht om te controleren of een gepersonaliseerd product de rechten van derden schendt of in strijd met de wet is. Alle kosten die Licht met Bericht heeft moeten maken of alle schade die zij heeft geleden doordat het door de Klant gepersonaliseerde product de rechten van een derde schendt of in strijd met de wet is, worden aan de Klant in rekening gebracht. De Klant vrijwaart Licht met Bericht voor de aanspraken van derden dan wel voor de directe en indirecte gevolgen, zowel financiële als andere, die voortvloeien uit de verkoop of in het economisch verkeer brengen van het product dat naar de specificaties van de Klant is vervaardigd.

8.5.        Het resultaat van het gepersonaliseerde product is o.a. afhankelijk van de kwaliteit van het door de Klant aangeleverde bestand. Kleurafwijkingen en/of een onscherpe afbeelding geven de Klant niet het recht om de overeenkomst te ontbinden of op enige vorm van compensatie. Licht met Bericht tracht de afbeelding op het product zoveel mogelijk overeen te laten komen met het door de Klant aangeleverde bestand, maar geeft daaromtrent geen enkele garantie.

8.6.        Indien de Klant aan Licht met Bericht informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

8.7.        Indien de Klant het product gepersonaliseerd heeft, dan kan de Klant geen beroep doen op zijn herroepingsrecht, zie ook artikel 12.2.

 Artikel 9.             Levering

9.1.        Het product wordt naar het door de Klant opgegeven adres gestuurd.

9.2.        Licht met Bericht streeft er naar om de bestelde producten binnen het door Licht met Bericht opgegeven aantal werkdagen via TNT Post te bezorgen. De levertijd geldt echter als indicatie en niet als zogeheten fatale termijn.

9.3.        Indien Licht met Bericht de bestelde producten niet binnen 30 dagen na de bestelling kan leveren, dan neemt Licht met Bericht contact op met de Klant. In een dergelijk geval wordt met de Klant een nieuwe leveringstermijn overeengekomen of kan de Klant de overeenkomst kosteloos ontbinden. Indien de Klant de overeenkomst ontbindt, betaalt Licht met Bericht reeds betaalde bedragen terug binnen 30 dagen na de ontbinding.

9.4.        Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de Klant over op het moment waarop deze aan de Klant juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de Klant of van een door de Klant aan te wijzen derden worden gebracht.

 Artikel 10.           Klachten

10.1.          Onmiddellijk na aflevering van een bestelling heeft de Klant de verplichting om te onderzoeken of de afgeleverde producten aan de overeenkomst (onder andere juistheid en aantallen) beantwoorden.

10.2.          Bij Licht met Bericht ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Licht met Bericht binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

10.3.          Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Licht met Bericht de keuze de betreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen, te restitueren.

 Artikel 11.           Betaling

11.1.        De Klant kan de via de website bestelde producten op de volgende wijzen betalen:

a. met Checkpay;

b. met iDEAL;

c. via de uitvaartonderneming van de Klant.

11.2.        Licht met Bericht heeft passende veiligheidsmaatregelen genomen om de elektronische betaling veilig te laten verlopen.

11.3.        Indien de Klant een bedrijf is, dan kan levering op rekening geschieden. In een dergelijk geval dient de Klant de van Licht met Bericht ontvangen facturen te betalen binnen 8 dagen na de factuurdatum.

11.4.        Indien de Klant niet binnen 8 dagen na de factuurdatum het factuurbedrag heeft betaald, dan is de Klant in verzuim en wordt de wettelijke handelsrente aan de Klant in rekening gebracht. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten die Licht met Bericht maakt om de vordering van de Klant te incasseren komen voor rekening van de Klant. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 100,-.

 Artikel 12.           Herroepingsrecht voor consumenten

12.1.          De Klant zijnde een consument heeft het recht gedurende 14 werkdagen na ontvangst van het product de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden en het geleverde product te retourneren, mits ongebruikt, onveranderd en voorzien van zijn originele labels, verpakkingen, verzegeling, documentatie, etc. Via de e-mail voor de levering of schriftelijk bij de aflevering van de bestelde producten wordt de Klant gewezen op dit herroepingsrecht.

12.2.          Artikel 12.1 is uitdrukkelijk niet van toepassing indien het product naar de specificaties van de Klant is vervaardigd. Indien de Klant het product gepersonaliseerd heeft, dan kan de Klant geen beroep doen op zijn herroepingsrecht.

12.3.          Indien de Klant de overeenkomst overeenkomstig dit artikel ontbindt, dan zijn de verzendkosten in verband met het retourneren van het product voor rekening van de Klant.

12.4.          Licht met Bericht zal bij een ontbinding zoals omschreven in dit artikel binnen 30 dagen na ontvangst van het geretourneerde product reeds betaalde gelden restitueren.

12.5.          De Klant zijnde een bedrijf kan geen beroep doen op het herroepingsrecht zoals omschreven in dit artikel.

 Artikel 13.           Aansprakelijkheid en verjaring

13.1.          Licht met Bericht kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:

a. een gebeurtenis die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 14 van deze algemene voorwaarden;

b. enige daad of nalatigheid van de Klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de Klant te werk zijn gesteld.

13.2.          Licht met Bericht is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door al dan niet tijdelijke onbeschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van haar website wegens onderhoud of anderszins.

13.3.          De kleuren die te zien zijn op het beeldscherm van de Klant kunnen afwijken van de kleuren die het product werkelijk heeft. Licht met Bericht is niet aansprakelijk voor dergelijke kleurafwijkingen.

13.4.          Licht met Bericht is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Licht met Bericht is uitgegaan van door de Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. Indien Licht met Bericht aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Licht met Bericht beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Licht met Bericht gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van Licht met Bericht beperkt tot het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

13.5.          Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de Klant uit welke hoofde ook jegens Licht met Bericht vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de Klant deze rechten en/of bevoegdheden jegens Licht met Bericht kan aanwenden, met dien verstande dat voor de Klant zijnde een consument een verjaringstermijn van 2 jaar geldt.

 Artikel 14.           Overmacht

14.1.          In geval van overmacht is Licht met Bericht niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de Klant ontstane schade, tenzij Licht met Bericht als gevolg van de overmachtssituatie een voordeel heeft gehad dat zij bij correcte nakoming niet zou hebben gehad.

14.2.          Van overmacht aan de zijde van Licht met Bericht is o.a. sprake indien Licht met Bericht verhinderd wordt haar verplichtingen uit de overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van: oorlog, oorlogsgevaar, oproer, revolutie, molest, brand, waterschade, overstroming, overheidsmaatregelen, in- en uitvoerbelemmeringen, defecten aan materialen, niet- beschikbaarheid van materialen, werkstaking, blokkades, bedrijfsbezetting, onvervangbare werknemers, transportmoeilijkheden als gevolg van weersomstandigheden en verkeersstoring, alles zowel in het bedrijf van Licht met Bericht als in het bedrijf van derden die bij de overeenkomst zijn betrokken.

14.3.          Onder overmacht wordt mede verstaan een tekortkoming van toeleveranciers van Licht met Bericht ten gevolge waarvan Licht met Bericht haar verplichtingen niet of niet tijdig of niet volledig kan nakomen.

 Artikel 15.           Intellectuele eigendomsrechten

15.1.          De Klant dient alle intellectuele eigendomsrechten welke rusten op de door Licht met Bericht geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

15.2.          De (intellectuele eigendoms-) rechten met betrekking tot de website, waaronder begrepen de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, software, merken (inclusief domeinnamen) en overige materialen berusten bij Licht met Bericht of haar licentiegevers. De website wordt uitsluitend voor persoonlijk en niet commercieel gebruik ter beschikking gesteld. Dit betekent dat al het overig gebruik niet is toegestaan, tenzij daarvoor voorafgaande schriftelijke toestemming van Licht met Bericht is verkregen.

15.3.          Van de Klant wordt verwacht dat hij niet in strijd met de Auteurswet handelt.

15.4.          Niets van de website (waaronder mede begrepen de beelden in Licht met Bericht collectie, teksten, grafisch materiaal en logo’s) mag worden verveelvoudigd, gedownload, verspreid, vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt zonder de voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke of elektronische toestemming van Licht met Bericht.

15.5.          De handelsmerken, handelsnamen, beelden, illustraties, logo’s en afbeeldingen die de producten van Licht met Bericht herkenbaar maken, evenals het ontwerp, tekst en grafische mogelijkheden van en/of op de website zijn het eigendom van Licht met Bericht en/of haar licentiegevers.

 Artikel 16.           Geheimhouding

16.1.        Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.

16.2.        Licht met Bericht verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de relevante wet- en regelgeving (Wet bescherming persoonsgegevens).

 Artikel 17.           Toepasselijk recht en bevoegde rechter

17.1.          Op elke overeenkomst tussen Licht met Bericht en de Klant is Nederlands recht van toepassing.

17.2.          Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de Klant en Licht met Bericht worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Licht met Bericht gevestigd is. De Klant zijnde een consument heeft 1 maand de tijd nadat Licht met Bericht zich schriftelijk jegens de Klant op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

DIRECT NAAR WINDLICHTONTWERPER[/button]